Rada Osiedla Bartodzieje zaprasza! 

Home Aktualności Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Opublikowano 5 lutego 2015

Do 18 lutego czekamy na uwagi od mieszkańców dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. O zmianach w ustawie i wynikających z tego konsekwencjach rozmawiano z przedstawicielami rad osiedli.

Wraz z początkiem lutego br. weszła w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy umożliwiają m.in. finansowanie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, czy też pokrywanie kosztów likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. Istotną zmianą jest również brak konieczności składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji, w przypadku zmiany stawek opłat.

We wtorek, 3 lutego, z przedstawicielami rad osiedli spotkała się zastępca prezydenta Anna Mackiewicz oraz pracownicy Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy. Podczas spotkania omówiono proponowane zmiany w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy oraz uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te są wynikiem wspomnianej nowelizacji ustawy, ale także 1,5-rocznego doświadczenia z funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami.Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przypomnijmy, że nowe zasady, jakie weszły w życie 1 lipca 2013 r., określane powszechnie „rewolucją śmieciową”, nałożyły na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W efekcie, Bydgoszcz została podzielona na dziewięć sektorów obsługiwanych przez wyłonione w drodze przetargu przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne. Opłatę za wywóz śmieci mieszkańcy uiszczają na indywidualne konta bankowe Urzędu Miasta z zastrzeżeniem, że gmina nie może zarabiać na funkcjonowaniu systemu (czyli opłata pobierana od mieszkańców pokrywa wyłącznie koszty związane z gospodarowaniem systemu). Opłata jest niższa dla tych mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z nowelizacją oraz planowanymi zmianami w przepisach lokalnych do 18 lutego br. Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przyjmuje uwagi od mieszkańców, które można przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, bądź na adres e-mail odpady@um.bydgoszcz.pl

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach