Informacje dot. kąpieliska nad Balatonem

Zapytaliśmy o stan przygotowania do wykonania kąpielisk w kilku miejscach Bydgoszczy. Głównie interesowało nas kąpielisko nad Balatonem.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji dot. kąpielisk w Bydgoszczy uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wprowadzanym do budżetu Miasta zadaniem pn. „ Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” wyznaczone miejsca to Balaton i Park Centralny, natomiast pierwsze prace nad koncepcjami prowadzone będą w roku bieżącym. Miasta wysłało pismo rozpoznawcze dotyczące wstępnego określenia możliwości utworzenia przepływowego zbiornika wodnego, który ewentualnie w przyszłości może być zagospodarowany jako zbiornik rekreacyjny.

Inne konieczne badania, pod kątem zagospodarowania konkretnie na kąpielisko np. dotyczącego profilu dna, sozologiczne, czy inwentaryzacja przyrodnicza będą dopiero zlecane po określeniu formalnych uwarunkowań możliwości lokalizacji kąpieliska w wytypowanych miejscach.
W zakresie kąpieliska w parku akademickim wyjaśniam, iż ze względu na utworzony w tym miejscu użytek ekologiczny nie ma możliwości lokalizacji tam kąpieliska.

Nadto informuję, że trwają prace projektowe nad utworzeniem Strefy rekreacyjnej z basenami letnimi otwartymi (co najmniej 4 niecki lub więcej) na terenie byłych basenów otwartych przy ASTORII.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w 2018 r. na zlecenie Urzędu Miasta Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy przebadała zbiornik „Balaton” pod względem wymagań mikrobiologicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602). Badania prowadzone były od miesiąca maja do miesiąca września 2018 r. Łącznie pobrano 10 prób wody w odstępach 2 tygodniowych. Wszystkie wyniki badanych prób mieściły się w wartościach dopuszczalnych.
Ponadto informuję, że akwen jest obecnie dzierżawiony przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy